Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.kron.com.pl

 

Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego

prowadzonego z użyciem strony www.sklep.kron.com.pl oraz zasady realizacji zawartych

za pośrednictwem w/w sklepu umów.

Sklep prowadzony jest przez Roberta Krynickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KRON, z siedzibą w Zielonej Górze 65-729, przy ul. Energetyków  7, NIP 9271716235, REGON 080098650

 

 • 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:

 1. Sklep internetowy, sklep – działalność prowadzoną za pośrednictwem strony www.sklep.kron.com.pl
 2. Sprzedawca – oznacza KRON Robert Krynicki
 3. Klient – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjna nie posiadająca osobowości

prawnej korzystająca ze sklepu internetowego,

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, który można pobrać pod linkiem https://www.sklep.kron.com.pl/webpage/regulamin.html
 2. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową,
 3. Towar, asortyment – przedmioty oferowane w ramach sklepu,
 4. Panel Klienta – miejsce na stronie internetowej, w którym Klient może edytować swoje dane i przeglądać historię zamówień.

 

 • 2. Warunki korzystania ze sklepu
 1. Konsumenci dokonujący zakupu w ramach sklepu podlegają zapisom ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24.06.2014).
 2. Zamówienia składane w sklepie realizowane są tylko na terytorium Unii Europejskiej.
 3. W celu prawidłowego korzystania ze sklepu Klient musi posługiwać się urządzeniem o następujących właściwościach minimalnych:

- przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript

- włączona obsługa JavaScript

- włączona obsługa plików Cookies

 1. Koszty połączenia internetowego ze sklepem są ustalane przez operatorów z usług których

korzysta Klient.

 1. Wszelkie zgłoszenia dokonywane Sprzedawcy powinny być kierowane pod następujące adresy:

E mail: sklep@kron.com.pl

Telefon: +48 68 454 33 26

Fax: +48 68 454 33 26

lub

KRON, ul. Energetyków  7, 65-729 Zielona Góra

 

 • 3. Zasady korzystania ze sklepu
 1. Korzystanie ze sklepu wymaga uprzedniego podania niezbędnych danych. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać dane osobowe, o które zostanie poproszony. Odmowa podania danych niezbędnych, tj. danych, których podanie wymagane jest dla prawidłowej realizacji umowy uniemożliwia zawarcie umowy.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu odbywa się za pomocą zakładek sklepu.
 3. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto. Ceny podane przy danym towarze nie obejmują kosztów jego dostawy chyba, że co innego wynika z opisu towaru.
 4. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji gdy:
 5. Klient podał nieprawdziwe dane, lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizacje

zamówienia,

 1. Klient jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,
 2. Klient narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste,
 3. Klient wykorzystuje sklep do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,
 4. Klient dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie sklepu na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy,
 5. Klient udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim .
 6. Dowodem zawarcia umowy wydawanym przez Sprzedawcę na papierze jest faktura VAT lub paragon fiskalny.
 7. Podczas rejestracji w sklepie Klient otrzymuje unikalne hasło przypisane do zdefiniowanego przez niego loginu. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za użycie loginu i hasła użytkownika, wynikającego z nieprawidłowego zabezpieczenia dostępu do niego.

7          Utrzymywanie Konta Klienta świadczone jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony. Klient w każdym czasie może zlikwidować konto.

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w sytuacjach opisanych w ust 4 niniejszego paragrafu. W sytuacji gdyby istniały w tym czasie niezrealizowane zamówienia Klienta są one anulowane, a jeśli Klient dokonał już płatności z ich tytułu Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych kwot, chyba, że Klient posiada wymagalne i nieuregulowane należności – w takiej sytuacji Sprzedawca ma prawo zarachowania środków w ich poczet.

 

 • 4 Składanie zamówień i zapłata
 1. Zamówienia składane są poprzez wybór odpowiednich opcji dostępnych w sklepie. Klient dokonuje wyboru asortymentu, potwierdza zamówienie przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Zawarcie umowy dokonywane jest po uprzednim podaniu przez Klienta niezbędnych danych, akceptacji regulaminu i kliknięciu w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Realizacja zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia. Termin ten podawany jest przez ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta. Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 4. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja”, „wyprzedaż” lub innymi równoważnymi określeniami o kolejności ich realizacji decyduje termin wpływu zamówienia i środków na ich pokrycie. Ilość towarów objętych w/w akcjami jest ograniczona.
 5. W przypadku gdyby realizacja zamówienia nie mogła odbyć się z jakiegokolwiek powodu

Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o powyższym, a ten w terminie 7 dni decyduje czy zamawia inny towar, oczekuje na ustanie przeszkody uniemożliwiającej realizacje pierwotnego zamówienia czy odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są niezwłocznie wszelkie wpłacone przez niego kwoty.

 1. Zaplata za towar następuje w jeden z następujących sposobów:
 2. a) płatność przelewem z góry,
 3. b) płatność za pobraniem,
 4. c) płatność z wykorzystaniem elektronicznych metod płatności dostarczanych przez operatorów:

- PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Wiecej informacji na stronie https://www.payu.pl/kupujacy

- PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL).  Więcej informacji na stronie https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/personal

 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest wpływ środków na rachunek Sprzedawcy, chyba, że wybrano płatność za pobraniem.
 2. Termin zapłaty wynosi 7 dni od chwili złożenia zamówienia, o ile wybrana opcja zakupu nie przewiduje inaczej. Zapłata uważana jest za dokonaną w przypadku wpływu środków na rachunek Sprzedawcy w w/w terminie. Brak zapłaty w w/w terminie zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia.

 

 • 5 Dostawa
 1. Dostawa odbywa się w jeden z następujących sposobów:
 1. a) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy,
 2. b) dostawa przez Sprzedawcę na terenie miasta Zielona Góra,
 3. c) przesyłka kurierska.

 

 1. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że co innego wynika z opisu towaru. Koszt dostawy wskazywany jest w procesie składania zamówienia.
 2. W sytuacji gdy towar zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodu:
 3. a) podania błędnych danych adresowych,
 4. b) nieodebrania przesyłki przez Klienta,
 5. c) innej przyczyny leżącej po stronie Klienta

Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkimi kosztami związanymi z taka sytuacją, w szczególności kosztami przesłania towaru.

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, Klient powinien spisać z kurierem protokół obejmujący informacje dotyczące nieprawidłowości w stanie przesyłki. W przypadku ich dostrzeżenia już po dostarczeniu przesyłki Klient powinien powiadomić o powyższym kuriera domagając się spisania protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniechanie powyższego obowiązku może mieć wpływ na wynik ewentualnych reklamacji składanych w późniejszym okresie.

 

 • 6 Reklamacje i gwarancje
 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad, zgodne z ich opisem przedstawionym w sklepie. W przypadku gdyby sprzedany towar mógł różnic się od przedstawionego w sklepie Sprzedawca informuje o powyższym.
 2. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany towar tylko i wyłącznie jeśli wraz z wydanym towarem wydano dokument gwarancji. Warunki gwarancji są każdorazowo opisane w dokumencie gwarancji.
 3. Reklamacje składane są za pomocą formularza („Protokół reklamacyjny dla konsumenta” oraz „Protokół reklamacyjny dla przedsiębiorcy”) dostępnego pod adresem REKLAMACJA
 4. Złożenie reklamacji potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email.
 5. Reklamacje załatwiane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji klient informowany jest w wybrany przez niego sposób. Jeśli nie wybrano żadnego sposobu o sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca informuje poprzez wiadomość email.

 

 • 7 Prawo do odstąpienia od umowy (dotyczy konsumentów)
 1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą tylko konsumentów. Uprawnienia konsumenta związane z odstąpieniem od umowy zostały wskazane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i w ramach sklepu internetowego kształtują się następująco:

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę na adres zawarty w §2 ust 5 regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną lub pocztową na nasz adres e-mail sklep@kron.com.pl lub adres firmy,///WZÓR ODSTPĄPIENIA OD UMOWY(ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację

dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od

Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, o ile przesyłka odbywała się na koszt Klienta, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 1. Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadku następujących

umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,

przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,

wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • 8 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów (dotyczy Konsumentów)
 1. Konsument ma prawo dochodzenia rozstrzygnięcia sporu na drodze postepowania polubownego, w tym sądu polubownego co wymaga również zgody Sprzedawcy. W szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do organizacji wspierających prawa konsumentów lub przed Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.
 2. Konsument może zwrócić się także o pomoc do organizacji społecznych, które zakresem swojej działalności obejmują między innymi ochronę praw konsumentów (np. Federacja Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl).
 3. Szersze informacje na temat ochrony praw konsumentów dostępne są na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl)

 

 • 9 Dane osobowe

 

 1. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w ramach sklepu internetowego podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwala na to ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną, chyba że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie.
 2. Podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta o jakiej mowa w art. 6 ust 1 lit a) , a w zakresie w jakich dane dotyczą realizacji mowy podstawę stanowi  art. 6 ust 1 lit b) RODO. Ponadto podstawę mogą stanowić art. 6 ust 1 lit c) (realizacja prawnie nałożonego obowiązku), art. 6 ust 1 lit d) (ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust 1 lit f) (przetwarzanie w celu wynikającym z prawnej uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią).
 3. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług przewidzianych w sklepie, w szczególności sprzedaży towarów i możliwości utrzymywania Panelu Klienta.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, z wykorzystaniem których Sprzedawca realizuje umowę tj. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu. Ponadto dane Klienta mogą być przekazane  upoważnionym organom jeśli te zwrócą się o przekazanie takich danych.
 5. Sprzedawca nie zamierza przekazywać danych do Państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych
 6. Dane przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji księgowej potwierdzającej fakt zawarcia i realizacji umowy, przez okres upływu przedawnienia roszczeń związanych z obsługą Klienta a ponadto do czasu utrzymywania przez Klienta jego Panelu.
 7. Klient ma prawo dostępu do danych, prawie do ich poprawiania czy żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych przez Sprzedawcę.
 9. Klient ma prawo żądania przeniesienia danych.
 10. Klient ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowodnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,
 11. Klient ma prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do organu Nadzorczego postaci Urzędu Ochrony danych Osobowych.
 12. Podanie przez Klienta danych ma charakter dobrowolny, jednakże Sprzedawca zastrzega, iż nie podanie danych wymaganych podczas procesu rejestracji lub zakupu może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą realizacje zamówienia. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.
 13. Sprzedawca nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

 

 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Klienta obowiązuje zakaz dokonywania czynności zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne, w szczególności naruszania praw osób trzecich. Ponadto Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w tym:
 2. a) nierozsyłania za pośrednictwem sklepu niezamówionej informacji handlowej,
 3. b) niekorzystania z kont innych Klientów bez odpowiedniego upoważnienia,
 4. c) powstrzymania się od czynności, których celem jest pozyskanie loginów i haseł innych Klientów,
 5. d) rozsyłania treści o charakterze bezprawnym
 6. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów, dla których wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • 11 zapisy dotyczące nie-konsumentów
 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

2.. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego

zobowiązania z tytułu umowy sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru produktu)

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa stanowi inaczej.

4.. Produkty będące przedmiotem umowy zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie

konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do czasu uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy.

 1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 2. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący

jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika pod rygorem utraty prawa powoływania się na powyższe okoliczności w przypadku ewentualnego sporu ze Sprzedawcą.

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.
 2. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami rękojmia jest wyłączona.
 3. W przypadku klientów nie będących konsumentami zastosowanie ma prawo polskie.
 4. W przypadku klientów nie będących konsumentami zgłoszenie reklamacji powinno odbywać się na formularzu „Protokół reklamacyjny dla przedsiębiorcy” dostępnego na stronie Sklepu.

 

 • 12 Tryb zmiany Regulaminu
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny na stronie internetowej www.sklep.kron.com.pl na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. O wszelkich zmianach regulaminu Klienci zostaną ponadto powiadomieni za pośrednictwem e-mail na adres stanowiący login Użytkownika.
 3. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Klientów przed datą wejścia w życie takich zmian.